Fad گذر به نام “fiat” $ $ $ (E1572) – RT

Fad گذر به نام “fiat” $ $ $ (E1572) – RT

در این قسمت از گزارش Keizer، مکس و استیسی پیرامون خستگی گذرا که “فیات” است ، بحث می کنند ، زیرا حتی اسکناس های با بهره گیری از مشتقات شروع به خرید فلزات گرانبها می کنند. در نیمه دوم ، حداکثر مصاحبه با JP Baric از Aurum Capital Ventures پیرامون جدیدترین استخراج بیت کوین و اینکه آیا این تجارت واقعاً یک تجارت داوری انرژی است یا خیر ، انجام شده است. از آنجا که اینترنت باعث قطع شدن کل صنایع می شود ، بیت کوین نیز باعث مختل شدن صنعت انرژی و همچنین صنایع زمان و تأثیرگذار خواهد شد.

Share