Hasta la vista ، Guardianista!

Hasta la vista ، Guardianista!

در عصر اطلاعاتی که در آن اکثر مارک های رسانه ای عمدا رنگ های خود را به زیر میخ می بندند ، یک سازمان – که تازه به 200 سالگی رسیده است – هنوز نمی تواند توضیح دهد که واقعاً برای چه چیزی است. برخی از آنها گاردین را دوست دارند ، دیگران را منفور می دانند ، اما وقتی صحبت از دیدگاه سرمقاله می شود ، انتخاب های جنجالی آن بسیاری از افراد را دستخوش مشکلات کرده است.

میزبان راس اشکروفت با دس فریدمن و جاستین شلوسبرگ برای بحث در مورد “وجدان سرمایه داری: 200 سال نگهبان” پیوست. این کتاب توسط فریدمن و با فصلی از شلوسبرگ ویرایش شده و نگاهی عمیق به روزنامه نگاری روزنامه و ارزش های سیاسی آن دارد.

Share