MAGA می گوید آنها در مقابل ANTIFA جلو نخواهند ایستاد! – RT

MAGA می گوید آنها در مقابل ANTIFA جلو نخواهند ایستاد! – RT

اراذل و اوباش ANTIFA به سادگی اهمیتی نمی دهند. و آنها وقتی رئیس جمهور ترامپ دفتر را ترک کند اهمیتی نخواهند داد. این خشونت مهربانانه تمام سال برای آنها م workedثر بوده است. آنها فکر می کنند که در آینده نیز برای آنها کار خواهد کرد. و چرا کارساز بوده است؟ زیرا اتاق خبر بزرگ همچنان وانمود می کند که این اتفاق نیفتاده است.

Share