MSNBC بایدن را در مورد ادعاهای مربوط به تجاوز جنسی – Gr

MSNBC بایدن را در مورد ادعاهای مربوط به تجاوز جنسی – Gr

بعد از هفته ها سکوت رسانه ها و جو بایدن درمورد اتهامات تجاوز جنسی علیه او … معاون رئیس جمهور پیشین در صبح جو ادامه می یابد و با مایکا برژینسکی روبرو می شود. ما نگاهی به عناوین گمراه کننده می بینیم که اخبار جعلی درباره ترامپ و نقش وی در کرونویروس پخش می کنند. ما در مورد چگونگی سوء استفاده از رسانه اصلی جریان از Covid-19 برای پیشبرد برنامه های تغییر اوضاع ، سانسور و برابری اقتصادی بحث می کنیم. سرانجام یک لحظه لحظه می بینیم که چگونه کار روزنامه نگاری خانگی چگونه می تواند شما را با شلوار شما پایین بیاورد.

Share