Prosperity Gospel… خرید نجات – RT

Prosperity Gospel… خرید نجات – RT

در انجیل متی گفته شده كه عبور شتر از سوراخ سوراخ از سوزن آسانتر از ورود شخص ثروتمند به پادشاهی خدا است. اما چه اتفاقی می افتد که مردان ثروتمند شبان باشند؟
امروز ، انجیل سعادت مسیحیت را با سرمایه داری عجین کرده است – مدل تجاری فروش دسترسی ، موفقیت و رستگاری است … و اگر آن را نخرید ، … خوب ، لعنت جهنمی.
میزبان راس اشكرافت ، اقتصاددان ، ماری رن ، برای بحث در مورد انجیل سعادت پیوست.

Share