Soleil Moon Frye در حال آوردن Punky Brewster در Peacock – RT است

Soleil Moon Frye در حال آوردن Punky Brewster در Peacock – RT است

پنکی بروستر برگشت! Soleil Moon Frye به عنوان پانکی بروستر در راه اندازی مجدد بازی Peacock در حال قدم زدن در کفش های نامناسب خود است. داستان ادامه با پانکی بروستر 35 سال بعد به عنوان یک مادر ، زندگی ، عشق و خانواده پیمایش می کند. دنیس میلر و سولئل مون فرای در مورد اینکه شخصیت چگونه زندگی اش را برای همیشه تغییر داده و چقدر هیجان زده است برای بازگشت پانکی پاور صحبت می کنند!

Share