Stampede Into Gold (E1589) – RT

Stampede Into Gold (E1589) – RT

در این قسمت از گزارش Keizer Report ، مکس و استیسی به دلیل ترس از کمک های مالی بیشتر و محرک ها ، اعصاب را تکان می دهند ، به سرمایه گذاران در حال رفتن به سمت طلا نگاه می کنند. در نیمه دوم ، مکس با Otavio ‘Tavi’ Costa از شرکت Crescat Capital گفتگو می کند که چرا طلا تجمع می یابد زیرا بانک فدرال رزرو از گزینه های خارج برخوردار است.

Share